CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE

 

PANDORAS COURIER SRL, persoană juridică cu sediul în municipiul Botoșani, Aleea Gen. Dumitru Vasiliu nr. 2, sc. D, et. 2, ap. 13, județ Botoșani, cod de identificare fiscală RO34032503 (denumită în cele ce urmează „PANDORAS COURIER”), oferă servicii de curierat având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în conformitate cu următoarele prevederi:

Prin predarea trimiterilor către personalul PANDORAS COURIER, expeditorul este de acord cu prezenta politică de termeni și condiții, indiferent daca semnează sau nu documentul de transport (AWB).

1. CONDIȚII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POȘTALE

1.1. Toate trimiterile poștale trebuie să fie ambalate corespunzător, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului și să aibă înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume și prenume / denumirea în cazul persoanelor juridice, adresa completă de livrare, numărul de telefon).

1.2. Ambalajul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să acopere conținutul trimiterii poștale în întregime și să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului;
 2. să protejeze complet conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune, manipulări succesive sau fixare prin chingi sau alte mijloace de prindere;
 3. să se asigure etanșeitatea recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, astfel încât să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și/sau producerea de pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare, manipulare, transport și livrare a trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri;
 4. să asigure protecția conținutului trimiterilor față de manipularea cauzată de echipamentele și instalațiile de manipulare și transport aferente, condiții climatice variate, unde este cazul și manipulare mecanică.

1.3. Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale, precum și a corectitudinii înscrierii datelor pe trimiterea poștală revine expeditorului.

1.4. Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc sau alt material conform care atenuează șocul mecanic și să aibă aplicată inscripția „Fragil” în mod vizibil (minim 5 cm dimensiunea scrisului) și pe toate laturile coletului.

1.5. PANDORAS COURIER nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.).

1.6. Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 1. bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 2. ambalaje ce prezinta inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun bunuri neambalate sau în ambalaj transparent, ambalaje necorespunzătoare, care cedează foarte ușor (ex: saci menajeri) sau ambalaje în care se introduce o greutate peste limita recomandată de producător;
 3. bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 4. bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

1.7. PANDORAS COURIER este îndreptățită să refuze preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare corespunzătoare.

1.8. PANDORAS COURIER nu răspunde de viciile ascunse de ambalare pe timpul furnizării serviciului sau de pagubele cauzate prin contactul sau deplasarea unor obiecte din conținutul trimiterii poștale.

1.9. În cazul trimiterilor poștale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăți privind manipularea față de mijloacele sau instalațiile deținute de PANDORAS COURIER, expeditorul va asigura toate măsurile suplimentare necesare pentru protejarea trimiterii sale poștale. Aceste măsuri trebuie să asigure protecția inclusiv în situația în care trimiterea poștală este transferată, pe parcursul livrării, dintr-un mijloc de transport în altul.

1.10. Având în vedere importanța respectării prevederilor legale, expeditorul își asumă față de transportator că expedierea sa nu conține țigări, droguri, arme sau muniții, cunoscând faptul că introducerea sau scoaterea din țară a astfel de bunuri reprezintă infracțiune (contrabandă) conform prevederilor Codului Vamal, fiind pedepsită inclusiv tentativa. Expeditorul este informat că răspunderea juridică pentru conținutul expedierii este personală și este de acord ca, în situația în care organele în drept (e.g. poliție, vamă) constată existența bunurilor interzise sus-menționate în coletele expediate, să achite către PANDORAS COURIER daune-interese în cuantum de 10.000 (zece mii) EUR, reprezentând prejudiciile materiale și morale aduse societății ca urmare a încălcării grave a obligațiilor legale și contractuale de către expeditor. Contravaloarea acestei despăgubiri va fi menționată într-o factură ce va fi emisă de PANDORAS COURIER cu ocazia identificării bunurilor interzise în coletele expediate.

 

2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRELUARE ȘI PREDARE

2.1. Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de acces PANDORAS COURIER sau de la adresa indicată de expeditor prin comanda de preluare.

2.2. În momentul preluării, trimiterile poștale se vor cântări și măsura, iar greutatea ce se va lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizică și cea volumetrică.

2.3. Tariful se achită în numerar de către destinatar sau expeditor în RON, LIRE sau EURO.

2.4. Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.

2.5. Timpii de livrare pentru o trimitere nu vor depăși 7 zile lucrătoare de la data preluării (atât pentru trimiterile interne, cât și internaționale), cu excepția cazului în care transportul este întârziat/amânat din motive independente de culpa PANDORAS COURIER.

2.6. În cazul în care destinatarul nu este găsit la adresa indicată, PANDORAS COURIER va notifica destinatarul despre existența unei trimiteri poștale și punctul de contact de la care o poate ridica. Trimiterea poștală va fi păstrată timp de 10 zile de la avizare la punctul de contact.

2.7. PANDORAS COURIER va returna trimiterea poștală clientului expeditor, la punctul de acces sau la adresa indicată de acesta, în funcție de cum a fost preluată trimiterea, cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, atât pentru trimiterile interne cât și pentru cele internaționale, în termen de 30 zile (calculate de la data expirării perioadei de avizare sau a încercării de livrare, după caz), dacă aceasta nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 1. Adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată;
 2. Destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poștală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 3. Destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea.

2.8. Trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni în depozitul PANDORAS COURIER de la adresa str. Pacea nr. 39, mun. Botoșani, județ Botoșani. Daca în acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea poștală, aceasta va trece fără nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea PANDORAS COURIER. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului, PANDORAS COURIER va percepe un tarif de 1 RON/zi, după expirarea termenului de avizare.

3. CONDIȚII RĂSPUNDERE. CAUZE DE EXONERARE

3.1. PANDORAS COURIER colectează și livrează trimiterile prin mijloace proprii sau, în funcție de adresa expeditorului sau destinatarului, prin intermediul altor furnizori de servicii poștale, după caz. În funcție de fiecare situație în parte, furnizorul va putea răspunde după cum urmează:

 1. în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 2. în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. în caz de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială a trimiterilor poștale, cu suma reprezentând de 5 ori tariful pentru o trimitere, în cazul trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu cu valoare declarată;
 4. în caz de pierdere, furt, distrugere totală/parțială sau deteriorare de către un alt furnizor decât PANDORAS COURIER, răspunderea va reveni respectivului furnizor, în baza condițiilor de furnizare a serviciilor poștale ale acestuia.

3.2. Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

3.3. În caz de pierdere, furt sau distrugere totală, în afara despăgubirilor prevăzute mai sus, se vor restitui și tarifele încasate la depunerea trimiterii.

3.4. În cazul predării/returnării cu întârziere a trimiterilor poștale, PANDORAS COURIER va înapoia tariful aferent serviciului prestat, cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată independent de culpa PANDORAS COURIER.

3.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, condițiile sus-menționate privind răspunderea furnizorului de servicii poștale este aplicabilă trimiterilor poștale care se încadrează în următoarele tipuri de servicii:

 

Servicii poștale incluse în sfera serviciului universal

 

 1. Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kilograme inclusiv (trimiteri de corespondență, imprimate);
 2. Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kilograme inclusiv;
 • Distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 și 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 1. Trimiteri cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg inclusiv sau colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kilograme inclusiv, respectiv colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 și 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal

 

 1. Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în greutate mai mare de 2 kilograme (trimiteri de corespondență, imprimate).
 2. Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu limite de greutate între 10 și 50 kilograme inclusiv, expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia.
 • Servicii având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu limite de greutate, între 20 și 50 kilograme inclusiv, expediate din afara teritoriului României, către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

3.6. În următoarele cazuri PANDORAS COURIER este exonerat de răspundere:

 • paguba s-a produs din cauza unui viciu de ambalare. Prin viciu de ambalare, în cazul obiectelor fragile (spre exemplu TV-uri, obiecte din sticlă, piese de mobilier etc.) se înțelege, orice formă de ambalare exceptând ambalajul original al produsului respectiv;
 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • trimiterea a fost primita, fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

3.7. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despăgubesc. Astfel, PANDORAS COURIER nu este răspunzător și nu îi pot fi imputate pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații, concursuri) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea trimiterilor poștale.

3.8. Destinatarul are obligația de a verifica coletul/coletele imediat de la livrare și de a anunța de urgență transportatorul cu privire la eventualele pierderi/distrugeri/deteriorări. În cazul în care transportatorul este notificat cu întârziere (peste 24 ore de la momentul livrării), clientul nu va mai avea dreptul de a solicita despăgubiri de la transportator.

3.9. Orice reclamație ce vizează pierderea/distrugerea/deteriorarea unor bunuri ce au fost transportate de către PANDORAS COURIER trebuie să fie însoțită de documente justificative care să ateste modalitatea de dobândire a bunurilor, valoarea acestora, starea în care se aflau și orice alte informații care pot dovedi fără nicio îndoială conținutul trimiterii și toate caracteristicile acestuia. 

4. MECANISM DE SOLUȚIONARE A EVENTUALELOR RECLAMAȚII

4.1. PANDORAS COURIER a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțială/totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare/returnare etc ). Procedurile permit soluționarea echitabila și promptă a reclamațiilor, precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

4.2. Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale. Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

4.3. Expeditorul/destinatarul nemulțumit de serviciile oferite poate formula o reclamație scrisa prin e-mail, pe adresa reclamatii@pandorascourier.com sau prin posta, cu confirmare de primire, la adresa din str. Pacea nr. 39, mun. Botoșani, județ Botoșani, sau se poate depune personal la adresa anterior menționată. Departamentul Control Intern va confirma reclamantului primirea reclamației prin e-mail (dacă acesta face publică adresa sa de mail și solicită acest lucru ) sau prin completarea confirmării de primire, în cazul reclamației scrise și transmise printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire, ori prin înmânarea numărului de înregistrare în cazul reclamațiilor depuse personal, în funcție de modul în care a fost transmisă solicitarea reclamantului.

4.4. Persoanele reclamante trebuie să depună/trimită la PANDORAS COURIER toate documentele prin care își întemeiază pretențiile în vederea efectuării unor cercetări corecte și complete (copie scrisoare de transport (AWB), proces-verbal de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiză etc).

4.5. Orice reclamație se va înregistra în „Registrul de Reclamații” și solicitantul va fi despăgubit în termen de 30 zile de la data soluționării favorabile a reclamației. Daca reclamația este întemeiată total sau parțial, despăgubirea aferentă se va acorda numerar (la oricare dintre punctele de acces/contact ale PANDORAS COURIER) sau prin virament în cont bancar, în funcție de solicitarea reclamantului (dacă solicitantul este persoana fizică) sau prin ordin de plată ori compensare (dacă solicitantul este persoană juridică). Reclamația se va considera întemeiată dacă, potrivit dispozițiilor legale și condițiilor de furnizare a serviciilor poștale ale PANDORAS COURIER, furnizorul de servicii poștale este responsabil de acordarea despăgubirii.

 

Ultima actualizare: 27.12.2022 - 17:00